Historikk

Historikk fram til NTP 2018-2029

Vikafjellsvegen vart opna i 1957 og frå tidleg 70-tal har ein arbeidd for å få stabil heilårsveg mellom Vik og Voss. På 80-talet vart Storehaugtunellen (1,04 km) bygd. På 90-talet vart det mykje fokus på tunell frå Hola til Hestavollen(6,7 km.). 

År 2000 vart det starta fylkesplanarbeid der ein vurderte tre ulike hovudalternativ for heilårsveg: RV 13 Vikafjellet, Vik-Ortnevik(Sørsideveg) eller Vik- Fresvik-Gudvangen. 

 Ein enda opp med fylkesdelplan med innarbeidd KVU(konsekvensutgreiing) for RV 13 Vikafjellet. 

 I 2006 vart det gjort slikt vedtak i Hordaland- og i Sogn og Fjordane fylkesting:

  1. Fylkestinget vedtek fylkesdelplan og konsekvensutgreiing for Rv 13 Vikafjellet med dei to alternativa Hola – Hestavollen og Hola – Bøadalen som grunnlag for vidare planlegging. 
  2. Dersom det er mogleg å finansiera lang tunnel Hola – Bøadalen innan rimeleg tid, går fylkestinget inn for at dette alternativet vert gjennomført. 
  3. Fylkestinget går inn for å byggja tunnelen Hola – Hestavollen dersom det lange tunnelalternativet til Bøadalen ikkje kan finansierast innanfor rimeleg tid. 
  4. Fylkestinget legg til grunn at kommunen reserverer areal for både Hestavollen og Bøadalen i kommuneplanen. 

    Prosjektet har vore omtala i NTP-samanheng fram til 2013.

Lang tunell Hola-Bødalen (14,9km) låg inne i Nasjonal Transportplan 2014-2023 med løyving på 100 mill. i 2023. 

Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti fremja i handsaminga framskunding av prosjektet til fyrste periode(2014-2017).

Reguleringsplan på Vik-sida vart vedteken i 2013.

Prosjektet inngår i bompengeprosjektet Vossapakko, men har støytt på hinder i form av nye EU-reglar for bompengefinansiering.

Vik kommune har bidrege med delfinansiering av Myrkdalstunellen.

Tverrslag til Arnafjorden har vore vurdert som rassikringsprosjekt. Alternativet er lagt vekk etter vedtak i Sogn og Fjordane fylkesting i 2015 og saka må finna si løysing på anna vis.

Goteviktunellen, på strekninga mellom Vik og Vangsnes, har anleggsstart 2018 og tunellmassane, tenkt brukt til berelag i Vikafjellstunellen, skal deponerast på Kålsete. 

I Statens vegvesen sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 er Vikafjellstunellen ikkje med, men rassikring i Kvassdalen/Holo ligg inne i 2024.

I regjeringa sitt framlegg til NTP 2018-2029 er også rassikring i Kvassdalen teken ut. Att står berre to setningar: «Det er også aktuelt å gjøre nye vurderinger for Vikafjellstunnelen og Strynefjellet (der det pågår KS1). I vurderingen av mulige tiltak kan det bla. være aktuelt å se nærmere på Nye Veiers erfaringer med å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak».

Frå handsaminga i Transport- og kommunikasjonskomiteen er det slike merknader/innstilling:

Rv. 13 Vikafjellet

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at rv. 13 Vikafjellet ofte er vinterstengt, og at en Vikafjellstunnel har vært et ønsket prosjekt lenge. Flertallet viser til at da prosjektet ble prioritert i NTP 2014-2023, var det uten at kostnadene for det endelige tiltaket var kjent. Flertallet viser til at kostnadsoverslaget viser at en Vikafjellstunnel med tilstøtende tiltak vil ha en høy kostnad, hvorav selve tunnelen er anslått til 3 mrd. kroner og tilstøtende tiltak til 1,9 mrd. kroner. Flertallet mener det er behov for å gjøre ytterligere utredninger for å se om kostnadene kan reduseres, men hvor det fortsatt oppnås tilstrekkelig vintersikkerhet på denne strekningen, med sikte på at prosjektet kan bli aktuelt for neste rullering av NTP.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet legger stor vekt på å bedre regulariteten over Vikafjellet vinterstid, fordi dagens omfattende vinterstenginger hemmer utviklingen av næringslivet i regionen. Disse medlemmer viser til at strekningen rv. 13 Vikafjellet er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023, og er derfor uenig med Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen når prosjektet rv. 13 Vikafjellet ikke er foreslått i ny Nasjonal transportplan 2018-2029. Disse medlemmene mener det er viktig å øke standarden på vegen, noe som vil øke trafikksikkerheten og framkommeligheten. Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets forslag, hvor prosjektet rv. 13 Vikafjellet i Sogn og Fjordane i utgangspunktet prioriteres i andre periode. Disse medlemmer vil imidlertid peke på at det bør være mulig med byggestart tidligere enn 2024 for rv. 13 Vikafjellet og viser videre til Arbeiderpartiets forslag om 5,1 mrd. kroner til framskyndelse av prosjekter.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Vikafjellet binder indre deler av Sogn og Fjordane og Hordaland sammen. Veien over Vikafjellet er blant de mest stengte fjellovergangene i landet, og kommunen Vik i Sogn er ved stengt vei ofte helt avskåret da ferjetilbudet nordover ikke har avganger om natten. I snitt har veien vert stengt 40 dager i året. I svar på spørsmål fra komiteen oppgir regjeringen en kostnad på 4,9 mrd. kroner for bygging av lang veitunnel med tilhørende vei i dagen. Dette medlem prioriterer fullfinansiering av en kortere tunnel i andre planperiode.

(Sp har sett av 3,1 mrd. til Vikafjellet i 2024-2029 i sitt tabelloppsett).

Nasjonal Transportplan vart vedteken i Stortinget i tråd med fleirtalsinnstillinga (Innst. 460 S) frå Transport-og kommunikasjonskomiteen.

 

Foto: Arne Hofseth